Praktisk

Åbningstider
8.00 - 18.00 mandag - torsdag, fredag 8.00 - 15.00
Ring for tidsbestilling på 28 49 40 72.

Prisliste
Priser for private klienter
Individuel terapi (50 min.) 900.
Forældresamtale (80 min.) 1250 kr.
Familiesamtale (80 min.) 1250 kr.
Egenbetaling med henvisning fra egen læge
Klienter med henvisning fra egen læge har en egenbetaling. Priserne er fastsat og reguleres af regionerne hvert halve år. De aktuelle priser skal ses på: www.sundhed.dk

Betaling og afbudsregler
Betaling
Betaling foregår primært via MobilePay eller via netbank. Jeg har ikke mulighed for at modtage betaling med Dankort.

Afbudsregler
Afbud meldes så hurtigt som muligt pr. sms, eller telefonbesked dog senest kl. 16 dagen før den aftalte tid, ellers betales fuldt honorar.
Ved udeblivelse betales fuldt honorar.

Sygesikring


Henvisning til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes indenfor de første 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologbehandling. Henvisning skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Der kan ikke udstedes henvisninger senere end dette tidspunkt.Fra 1.1.2020 har jeg overenskomst med den offentlige Sygesikring og modtager dermed klienter med henvisning fra egen læge.


Du kan via egen læge henvises til psykologbehandling med tilskud, hvis lægen vurderer at du tilhører en af nedenstående grupper:

1.      Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
2.      Trafik- og ulykkesofre.
3.      Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
4.      Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
5.      Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
6.      Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
7.      Personer, der har forsøgt selvmord.
8.      Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
9.      Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
10.   Personer med let til moderat depression fra 18 år.
11.   Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.


Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 21 år
Unge mellem 18 og 21 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kategori 10 og 11). Fra 1.7.2021 bliver denne ordning permanent og omfatter uge mellem 18 og 24 år.

Børn og unge
Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Henvisning fra egen læge
Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal vurdere, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.
Henvisning til kategorierne 9 og 10 (incestofre og personer fra 18 år med let til moderat depression) kan ske uden tidsberegning.
Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.
En henvisning giver ret til maksimalt 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste (kategori 10 og 11) opnå op til 2 x 12 samtaler, efter genhenvisning fra egen læge.

Egenbetaling med henvisning fra egen læge
Klienter med henvisning fra egen læge har en egenbetaling. Priserne er fastsat og reguleres af Regionerne hver halve år. De aktuelle priser skal ses på: www.sundhed.dk

Tilskudsmuligheder

Sygesikring
Klinikken er tilknyttet den offentlige sygesikring og modtager således lægehenviste klienter. For ydelige information se siden om sygesikring - se ovenfor under sygesikring.
Sygeforsikring danmark 
Sygeforsikring danmark giver tilskud til psykologbehandling, når betingelserne for tilskud er opfyldt. Læs mere om ”danmark”s takster og betingelser her.
Private sundhedsforsikringer
Har du en sundhedsforsikring, enten privat eller via din arbejdsplads, kan du ofte bruge den til delvis eller fuld dækning af psykologhjælp.
Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtiget til at orientere din arbejdsgiver om hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Du kan kontakte forsikringsselskabet direkte. De har tavshedspligt.


Priser
Prisen for en session er 900 kr.
En individuel samtale varer 45-50 minutter.
Der afregnes kontant, pr MobilePay eller overførsel til min firmakonto efter hver enkelt session.

Afbud
Afbud skal meldes senest 24 timer før en samtale telefonisk på 28 49 40 72 eller på mail psykolog@ingestaub.dk
Afbud senere end 24 timer inden en samtale afregnes med almindelig takst.

Udeblivelse
Udeblivelse afregnes med almindelig takst som for sent meldt afbud.

Påmindelse pr sms
Hvis du ønsker det, vil du modtage en påmindelse pr sms før en samtale.

Hvor finder du mig
Min konsultation ligger på den nye havn i Skagen - i nærheden af Jollehavnen
Den præcise adresse er Vestmolen 15, 9990 Skagen.
Adressen huser også A-Supply og SeaMech

Information om klager, erstatningssager og utilsigtede hændelser

Klager 
Hvis en klient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager. Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om psykologer. Såfremt en klient ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (POK), kan klienten henvende sig direkte til den region, hvor psykologen har sin praksis. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget. Psykologen medvirker aktivt til udredning af klagesager. I forbindelse med en klagesag er psykologen forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle forhold vedrørende klagen til regionernes samarbejdsudvalg og Landssamarbejdsudvalget. Psykologen iværksætter handlinger til forbedringer af kvaliteten på baggrund heraf, hvis det er relevant.

Erstatningssager 
Hvis en psykolog bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har psykologen pligt til at informere klienten herom samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nær-hændelser, hvor skaden afværges, og hændelser, der faktisk sker. Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, selvmord/selvmordsforsøg i ventetid på behandling, forværring af klients tilstand pga. fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfuld kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge. Se flere eksempler på sundhed.dk.

Psykologen er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner.

Psykologen skal rapportere utilsigtede hændelser, som har konsekvenser for klienten og utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med sektorovergange, jf. Vejledning om utilsigtede hændelser punkt 4.1.1. Utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af medicinsk udstyr eller infektioner skal også rapporteres, hvis psykologen får kendskab til det. Alle øvrige utilsigtede hændelser kan rapporteres.