Behandling

Teoretisk grundlag og behandling.


I mit arbejde som psykolog er jeg optaget af den terapeutiske relation. Min erfaring er, at en god alliance mellem terapeut og klient er afgørende for samarbejdet, og for at du får noget ud af at komme hos mig. Så det er noget vi taler om undervejs. 
I løbet af de første par samtaler, taler vi om den problemstilling, der er årsag til, at du har søgt psykolog, hvad der evt. kan være årsag til det og hvordan du bedst kan blive hjulpet til at ændre det. Nedenstående er nogle teoretiske tilgange kort beskrevet. I nogle tilfælde giver jeg konkrete opgaver, som jeg anbefaler du arbejder med mellem terapisessionerne. Efter et par gange laver vi en plan for det videre forløb og følger løbende op på hvordan det går.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) hører til tredje generation af Kognitiv Terapi og sigter mod et værdibaseret liv ved hjælp af accept og mindfullnes.
Når vi mennesker møder udfordringer i vores liv, prøver vi på at blive problemerne kvit, så vi kan få det godt igen og komme videre i vores liv på en meningsfuld måde. Ikke altid lykkes det, og af og til bevirker vores mestringsstrategier, at problemerne slår rødder og bliver alt for dominerende i vores liv. Lige meget hvor ihærdigt vi prøver at styre vores tanker og få kontrol over det, der piner os, lige så ofte popper det alligevel op. Det er et mønster, der er svært at bryde.
Med ACT lærer du ved hjælp af forskellige teknikker at se dine udfordringer i et andet lys, så det bliver lettere at komme overens med dem.
Teknikkerne har hver sin kategori som udgøres af

- Mindfulness
Mindfulness er oprindelig en gammel østasiatisk tradition. Den har fundet vej til Vesten og bruges nu med fordel i flere behandlingsformer. I ACT kombineres mindfulness med teknikker til at ændre nuet konstruktivt ved hjælp af en større selvbevidsthed.

-Accept
I ACT skelnes der mellem smerte og lidelse. Når vi mennesker oplever psykisk smerte, prøver vi ofte på at blive fri for den. Tit ender disse forsøg dog med, at vi ligesom vikles ind i smerten, som derved risikerer at blive kronisk. Alternativet er at acceptere smerten. Dette er lettere sagt end gjort, men gennem øvelser kan du blive bedre til det.

-Værdibaseret liv
Ofte stilles livet i bero, når vi tumler med psykiske problemer. Ofte prøver vi på at styre vores tanker og få kontrol over dem. I stedet kan det være gavnligt at fokusere på værdier, der kan give mening i vores liv og nedtone de ressourcer vi ellers bruger på at få kontrol problemerne. Et værdibaseret liv rummer både det, vi gerne vil med vores liv og det, der er svært i det.

Eksistentiel terapi
Eksistentiel terapi bygger på en ligeværdig dialog mellem klient og terapeut. Samtaleforløbet indledes med en beskrivelse og afdækning af klientens liv i nutiden. Senere inddrages både fortid og fremtid som centrale emner relateret til klientens nuværende situation.
Klient og terapeut udforsker sammen klientens situation og reflekterer over sammenhængen i forhold til klientens eksistentielle grundvilkår.
I forhold til Eksistentiel Teori forstås mennesket som sin relation til andre og sin væren-i-verden. Det centrale i denne væren-i-verden er at foretage valg, som giver mening i livet. I forbindelse med din livssituation her og nu bliver du gennem samtaleforløbet klogere på dig selv, forholdet til andre mennesker samt hvilke valg, det er gavnligt for dig at træffe i forhold til din sundhed og trivsel.
For alle mennesker gælder det, at vores liv til tider er præget af kaos og meningsløshed samt at vi stræber mod at skabe værdifuld mening i livet. Det er denne værdifulde mening eksistentiel terapi kan lede frem til at finde.

Mulighed for at klage
Hvis du som klient er utilfreds med behandlingen, håber jeg du vil sige det til mig, så vi kan finde en løsning på det. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Styrelsen for Patientklager eller til Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer.